Spoločenskovedné a prírodovedné disciplíny

Spoločenskovedné a prírodovedné disciplíny sa v Štátnom vzdelávacom programe pre primárne vzdelávanie ISCED 1 realizujú vo vzdelávacích oblastiach  Príroda a spoločnosť a Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť integruje vyučovacie predmety Vlastiveda a Prírodoveda, vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce tvorí predmet Pracovné vyučovanie. Obsah ďalších spoločenských tém, ktoré nie sú súčasťou učebných predmetov je  spracovaný v prierezových témach, ktoré sa vhodne integrujú a prelínajú vo všetkých vyučovacích predmetoch konkrétneho ročníka. Poskytujú plastickejší a konzistentnejší obraz o učive a umožňujú jeho lepšie prepojenie s reálnym životom a situáciami, v ktorých sa žiak pohybuje. V neposlednom rade ponúkajú aj časovú flexibilitu, ktorú môžu školy projektovať  vo svojich Školských vzdelávacích programoch. Takto si vytvárajú priestor na  prepojenie jednotlivých prierezových tém so vzdelávacími oblasťami cez jednotlivé predmety podľa vlastných konkrétnych podmienok, v ktorých edukácia prebieha.


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.