Učíme sa spolu poznávať prírodu Slovenska

   

 

Prírodovedné vzdelávanie

na 1. stupni základnej školy

formuje komplex prírodovedných kompetencií žiaka, umožňuje mu vnímať, pozorovať, všímať si prírodné prostredie a rozvíjať vedecké predstavy, pojmovú štruktúru, schopnosti, vlastné postoje potrebné pre pochopenie a vysvetlenie vlastnej existencie, ako aj aktuálneho prostredia, v ktorom žije.

V Slovenskej republike rámcový obsah elementárnych prírodovedných kompetencií rozvíjaných v škole vymedzuje Štátny vzdelávací program ISCED 1 pre primárne vzdelávanie (Národné kurikulum SR) prostredníctvom vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť a  vyučovacieho predmetu prírodoveda. Prírodoveda integruje prírodovedné učivo z oblastí:

biológia (Rastliny, Živočíchy, Človek ako súčasť prírody)

fyzika (Fyzikálne veličiny: Čas, Sila, Teplota a teplo, Hmotnosť; Technika technické objavy; Vesmír)

chémia (Hmota a jej vlastnosti)

                       

Štátny vzdelávací program ISCED 1 vymedzuje rámcové ciele, obsah a vzdelávacie štandardy.

Základným cieľom prírodovedy je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to dovoľuje jeho kognitívna úroveň. Podrobná náplň prírodovedného vzdelávania, stratégie, metódy a organizácia výučby sú ponechané na konkrétnu školu, učiteľa, ktorí učebné osnovy prispôsobujú filozofii a víziám školy, špecifikám žiakov, prírodným podmienkam regiónu školy.

 

Prírodoveda

                                                             v 3. a 4. ročníku ZŠ

Vyučovanie prírodovedy je založené na riešení čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Základnou črtou prírodovedy sú sústavné, dôsledne zaraďované a uskutočňované pozorovania, pokusy, pracovné činnosti žiakov v triede, v kútiku živej prírody, na vychádzkach a pri činnostiach na školskom pozemku, pri besedách s odborníkmi a v okolí školy. Dôraz sa kladie na uvedomovanie si súvislostí a vzťahov medzi prírodnými javmi, na ich zaznamenávanie, čo najpresnejšie vyjadrovanie, a predovšetkým na ich aplikačnú rovinu v živote. Elementárna úroveň vedeckých kompetencií žiaka je potrebná pri riešení nastolených problémov v rámci prírodovedných tém:

                                         1. Rastliny

                                         2. Živočíchy

               3. Čas

               4. Voda

              5. Hmota

              6. Plynné, kvapalné a pevné látky a ich vlastnosti

                                         7. Teplo a teplota

                                         8. Sila

                                         9. Človek ako súčasť prírody

                                         10. Technika a technické objavy

                                         11. Vesmír

Súčasťou učebného obsahu sú prierezové témy, ktoré je možné uplatňovať v ľubovoľnom rozsahu, s využitím aktivizujúcich, tvorivých a interaktívnych metód, rôznych spôsobov organizácie výučby.

Vzdelávacie štandardy z prírodovedy sú vymedzené v rámci jednotlivých prírodovedných tém. Učiteľ pracuje s obsahom i s výkonovým štandardom a modifikuje ich na základe individuálnych potrieb konkrétnych žiakov v triede. Preto vzdelávacie štandardy nie sú vymedzené v rámci ročníkov, ale v rámci tém. Didaktickou pomôckou pri konkretizácii obsahu sú pre učiteľa učebnice prírodovedy, ktoré financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

                       

Na trhu sú v SR dostupné ďalšie učebnice prírodovedy pre primárny stupeň ZŠ, ktoré si v prípade záujmu škola, rodičia a pod. hradia z vlastných finančných zdrojov.


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.