Technické vzdelávanie

Prierezové témy primárneho vzdelávania

    

 

Základy technického  vzdelávania

 na 1. stupni základných škôl

           Rozvoj spoločnosti v druhom tisícročí  je determinovaný úrovňou vedy, techniky, technológií, výroby, schopnosťou spoločnosti formovať  a rešpektovať všeľudské i morálne hodnoty. Technika je a vždy bude súčasťou spoločenského, ekonomického, kultúrneho a politického života.

Preto je  pre život a rozvoj každého jednotlivca nutné poskytovať komplexné všeobecné vzdelanie, kde popredné miesto zaujíma práve technické vzdelávanie ako súčasť spoločenskovedných disciplín. Je integrujúcim činiteľom pre  prírodovedné disciplíny a spolu tvoria bázu pre rozvíjanie technických vedomostí, zručností, technického myslenia, tvorivosti a pomáhajú pri rozvíjaní kľúčových kompetencií tak jednotlivca, ako aj celej spoločnosti. V modernej spoločnosti je potrebné vychovávať a vzdelávať nové generácie systémovým prístupom aplikácie novej kurikulárnej školskej politiky. Transformačné procesy na Slovensku, zamerané na zavádzanie dvojúrovňového  modelu vzdelávania, je reakciou na  Národný program výchovy a vzdelávania v SR (2001), v ktorom sa uvádza, že v súlade s trendom v Európskej únii sa vytvorí pre všetky typy škôl dvojúrovňový  model obsahu vzdelávania. Štátne orgány tak určili  Národné kurikulum SR, ktoré obsahuje všeobecné ciele vzdelávania, základné učivo, záväzné cieľové požiadavky na výkon žiakov, tzv. štandardy, spôsoby overovania dosahovania týchto štandardov a modelové vzdelávacie programy, ktoré  rešpektujú odporúčania strategických dokumentov vlády SR.  Dvojúrovňový model vzdelávacích programov v SR nadväzuje na Stratégiu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva schválenú uznesením vlády SR č. 382/2007 zo dňa 25. apríla 2007.

Prvý stupeň základnej školy tvoria 1. až 4. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 - primárne vzdelávanie.   Štátny vzdelávací program ISCED 1 vymedzuje rámcové ciele, obsah a vzdelávacie štandardy.

 

                               Pracovné vyučovanie

                                  vo 4. ročníku ZŠ

 

Základy technickej výchovy a vzdelávania na 1. stupni základných škôl sú zahrnuté vo vzdelávacej  oblasti „Človek a svet  práce“. Túto oblasť na 1. stupni primárneho vzdelávania predstavuje predmet Pracovné vyučovanie vo 4. ročníku základnej školy. Ciele v predmete Pracovné vyučovanie sú zamerané na získavanie pracovných zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti, vedú žiakov  úcte k práci a sú dôležitou zložkou vytvárania životnej a profesijnej orientácie, pre následné uplatnenie sa v praktickom živote a v spoločnosti. Edukačný obsah pracovného vyučovania vo 4. ročníku tvorí päť tematických okruhov:

     1. Tvorivé využitie technických materiálov
     2. Základy konštruovania
     3. Stravovanie a príprava jedál
     4. Starostlivosť o životné prostredie
     5. Ľudové remeslá a tradície 

         Povinnou súčasťou edukačného obsahu sú prierezové témy, ktoré je možné integrovať rôznymi formami, prostredníctvom aktivizujúcich, tvorivých a interaktívnych edukačných metód.

EDUKAČNÉ NÁMETY

PRACOVNÉ VYUČOVANIE V ŠTÁTNOM VZDELÁVACOM PROGRAME ISCED1


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.