O slovenskej prírode

   Slovenská republika leží v strede Európy medzi zemepisnými súradnicami 47044“ a 49037“ severnej geografickej šírky a medzi 16050“ a 22034“ východnej geografickej dĺžky.                                                                                                                                                 

Výškové stupne povrchu Slovenskej republiky tvoria nížiny 94 – 300 m nad m. (tvoria 41% územia Slovenska, nízke vysočiny s 301 – 750 m nad m. (45%), stredné vysočiny 751 – 1500 m nad m. (13%) a vysoké vysočiny 1501 – 2655 m nad m. (1%).                                                                        
Podnebím patrí SR do mierneho klimatického pásma, pričom podnebie je výrazne ovplyvňované nadmorskou výškou a typom reliéfu. V nížinách dosahuje priemerná ročná teplota 9 až 10 0C, kým v horských oblastiach (nad 2500 m nad morom) iba –3,7 0 C. Rastom nadmorskej výšky sa teplota znižuje v priemere o 0,5 0 C na každých 100 m.                                                                                                                                                                                                                                           Geologicky územie SR patrí k sústave Západných Karpát a len z malej časti Východných Karpát. Samotné Západné Karpaty sa členia na vnútorné (geologicky staršie, tvorené hlavne vyvretými horninami Slovenské Rudohorie, Kremnické a Štiavnické vrchy) a vonkajšie (geologicky mladšie, tvorené hlavne žulami a vápencami, pohoria ako Vysoké a Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra).                                         

Vo vnútri Karpatskej sústavy sa vytvorili rozsiahle nížiny (Malá Podunajská nížina - na západe územia Rastlinstvo Slovenska

Vodstvo na Slovensku

Živočíchy Slovenska

 

 

 


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.