Poznávame jaskyne Slovenska

Krasové územia zaberajú vyše 2700 km2 s výskytom vyše 6200 jaskýň. Predstavujú viaceré typy krasu s rozdielnou geologickou stavbou, vlastnosťami hornín, geografickou polohou, zastúpením a stupňom vývoja krasových javov, klimatickými pomermi a pokrytosťou krasového povrchu. Najvýznamnejšie krasové územia sú v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách, Slovenskom raji, Muránskej planine, Veľkej Fatre, Belianskych Tatrách, Strážovských vrchoch a Malých Karpatoch. Až 44 jaskýň a priepastí na Slovensku, ktoré predstavujú súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, je vyhlásených za národné prírodné pamiatky.

Sprístupnené jaskyne patria medzi skutočné klenoty Slovenska. Viaceré z nich sú známe v celej Európe i vo svete. Preto sú lákavou pozvánkou na zaujímavé cesty za krásou a poznaním. Veríme, že takou bude pre Vás aj  stránka, ktorá podáva dostatok poznatkov a informácií o týchto skvostoch slovenskej prírody. Určená je najmä pre návštevníkov sprístupnených jaskýň, ale aj ostatných záujemcov. Medzi najznámejšie sprístupnené jaskyne patria:

1. Belianska jaskyňa  2. Bystrianska jaskyňa  3. Demänovská jaskyňa slobody  4. Demänovská ľadová jaskyňa  5. Dobšinská ľadová jaskyňa  6. Domica   7. Driny   8. Gombasecká jaskyňa        9. Harmanecká jaskyňa   10. Jasovská jaskyňa   11. Ochtinská aragonitová jaskyňa    12. Važecká jaskyňa  

Všetky uvedené sprístupnené jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky.

Ochranu a prevádzku 12 sprístupnených jaskýň zabezpečuje Správa slovenských jaskýň ako odborná organizácia ochrany prírody v rezorte Ministerstva životného prostredia SR. Sledovaním vplyvu návštevnosti na prírodné prostredie jaskýň a jej usmerňovaním sa dbá na ich primerané a optimálne využívanie.         

zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň

  Driny Harmanecká jaskyňa Važecká jaskyňa Bystrianska jaskyňa Dobšinská ľadová jaskyňa Belianska jaskyňa Ochtinská aragonitová jaskyňa Jasovská jaskyňa Demänovská ľadová jaskyňa Demänovská jaskyňa slobody Gombasecká jaskyňa Domica